دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و فلسفه
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیدمحمدباقر   حجتی

پست الکترونیکی : m-hojati@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : علوم قرآن و فقه (علوم منقول)
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فلسفه و حکمت اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های علمی قرآنی

- ریاست دایره کتابداری و راهنمایی و کتاب‌یابی کتابخانه دانشگاه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران از سال 1344-1346

- سرپرست کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران از سال 24/1/1356 تا 28/1/1358

- سرپرستی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس از تاریخ 18/11/1365 الی....

- طراح سوال برای آزمونهای دکترای علوم قرآن و حدیث

- سر دبیر فصلنامه آموزه های قرآنی [صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد]عضویت در جوامع علمی

عضویت در فرهنگستان دمشق، مجمع اللغه العربیهنحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علوم قرآن و حدیث

محل خدمت : دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی علوم قرآن و حدیث

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1372/03/01

سیدمحمدباقر حجتی

سیدمحمدباقر حجتی

محل خدمت:   دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استاد

^